Algemene voorwaarden

 1. SPARTAX is een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.) in oprichting naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 10 (4V) en vertegenwoordigd door haar promotor, Misil bvba, Minister Liebaertlaan 33 te 8500 Kortrijk, gekend onder RPR Gent (afd. Kortrijk) en btw BE 0878.023.115.
 2. De Belgische advocaten die werkzaam zijn bij SPARTAX hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen en zijn allen ingeschreven bij één of meerdere Balies afhankelijk van het rechtsgebied alwaar zij gevestigd zijn zoals nader aangeduid op het briefpapier en de website.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door SPARTAX, haar vennoten, medewerkers en stagiairs en door alle andere personen die samenwerken met SPARTAX of waarvoor SPARTAX verantwoordelijk
 4. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SPARTAX verstrekte informatie. De cliënt verbindt zich ertoe om SPARTAX tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan SPARTAX over te maken.
 5. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door SPARTAX, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden
 6. SPARTAX zal als dominus litis alle mogelijke inspanningen leveren om het door de cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden. SPARTAX streeft steeds naar optimale bijstand en naar correctheid van de gegeven raadgevingen in overeenstemming met de huidige stand van wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer, maar zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de incorrecte of frauduleuze intenties van de cliënt, waardoor er oneigenlijk gebruik zou worden gemaakt van de verleende
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten
 8. De tarieven zijn exclusief 21% btw en specifiek dossiergebonden kosten.
 9. De ereloonstaten van SPARTAX zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bedoelde interesten en 10 % verhoging van het totaalbedrag van rechtswege verschuldigd.
 10. Ingeval de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft cliënt steeds gehouden om de ereloonstaten te betalen aan SPARTAX ten belope van het gedeelte van de ereloonstaten dat niet betaald wordt door de
 11. De beroepsaansprakelijkheid van SPARTAX, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd.
 12. De aansprakelijkheid van SPARTAX, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is
 13. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is SPARTAX niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep
 14. Documenten, berichten en gegevens van welke aard ook die door SPARTAX aan de cliënt worden toegezonden per e-mail, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie bevat, worden niet geëncrypteerd. Alle elektronische communicatie is louter indicatief en kan niet tot aansprakelijkheid van SPARTAX leiden, behoudens bijlagen in PDF ondertekend namens SPARTAX. SPARTAX doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem. SPARTAX aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege SPARTAX.
 15. SPARTAX, alsook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, hierbij inbegrepen vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij SPARTAX hebben
 16. Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten. Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan. De cliënt verbindt zich ertoe zich in het licht van voormelde reglementering op eerste verzoek te identificeren tegenover SPARTAX.
 17. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen cliënten en SPARTAX. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen zijn bevoegd, onverminderd het recht voor SPARTAX om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.